Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.mmgastro.pl


 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej urządzeń i sprzętu do gastronomii dla Klientów będących osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorców) oraz dla Klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną www.mmgastro.pl.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez: M&M Gastro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, w Katowicach przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice, REGON 277630232, NIP 9542387023.
 3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu, z tym zastrzeżeniem, że część IX Regulaminu skierowana jest wyłącznie do konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 4. Wszelką korespondencję związaną z działalnością sklepu internetowego należy kierować na następujący adres: M&M Gastro Group sp. z o.o., ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice, Polska lub na adres elektroniczny: sklep@mmgastro.pl. Telefonem kontaktowym sklepu internetowego jest: 327 508 130.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług elektronicznych udostępnianych za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i użytkowników Sklepu internetowego w granicach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Sklepu internetowego. Dane osobowe Klientów i Użytkowników strony internetowej Sklepu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności strony internetowej w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz inne stosowne przepisy prawa w tym zakresie.
 7. Regulamin obowiązuje od 11 marca 2024 roku.

 
 
II. DEFINICJE

 

 1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający kontakt Użytkownika z Usługodawcą;
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz pozwalający na założenie Konta Klienta;
 3. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie sklepu, pozwalający utworzyć konto i złożyć zamówienie,
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie sklepu, umożliwiający zgłoszenie zakupu części zamiennych, serwisu gwarancyjnego, serwisu pogwarancyjnego oraz zgłoszenie reklamacji lub zwrotu.
 5. Klient/Zamawiający - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i/lub korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej oferowanej w ramach Sklepu;
 6. Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez klienta, zawierająca dane o kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;
 9. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych i bezpłatnych informacji o nowościach i promocjach oferowanych za pośrednictwem Sklepu;
 10. Produkt/towar - rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu;
 11. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.mmgastro.pl;
 13. Siedziba - siedziba spółki M&M Gastro Group sp. z o.o., znajdująca się w Polsce, w Katowicach przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice;
 14. Sprzedawca – M&M Gastro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Polska) (dawniej M&M Gastro s.c. Michał Budarczyk, Marcin Budarczyk) przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice, REGON 277630232, NIP 9542387023;
 15. Sprzedaż konsumencka - umowa sprzedaży, której jedną ze stron jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta; szczegółowe postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawiera część  IX Regulaminu;
 16. Sprzedaż przedsiębiorcy indywidualnemu – sprzedaż osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 17. Sklep - sklep internetowy działający pod domeną www.mmgastro.pl stanowiący własność Sprzedawcy;
 18. Towar outletowy – towar pochodzący z likwidacji albo końcówek serii, z wystaw sklepowych lub prezentacji,  w stanie bardzo dobrym, mogący posiadać drobne uszkodzenia niewpływające na prawidłowe użytkowanie towaru (wady nieistotne), ale  mogące obniżać nieznacznie estetykę towaru – oferowany do sprzedaży przez Sklep po obniżonej cenie wynikającej z takiego stanu Towaru;
 19. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem są produkty;
 20. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (usługobiorcy), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 22. Użytkownik - internauta, który wchodzi na stronę internetową sklepu celem zapoznania się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.
 23. Usługa - świadczenia wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz klientów;
 24. Zamawiający - klient, którym złożył zamówienie na produkt zgodnie z postanowieniami części III Regulaminu;
 25. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez klienta wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów;

 
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Formularz rejestracyjny;
  3. Formularz zamówienia;
  4. Formularz zgłoszeniowy;
  5. Konto;
  6. Newsletter,
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy jest nieodpłatne.
  1. w celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Sklepu internetowego system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. -  urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;
   2. -  Klient ma dostęp do poczty elektronicznej;
   3. -  przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;
   4. -    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługa elektroniczna „Formularz kontaktowy”:
  1. usługa dostępna jest w zakładce „Kontakt”;
  2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu wymaganych danych, w zależności od typu klienta oraz wybraniu tematu wiadomości i wpisaniu wiadomości. Formularz kontaktowy dostępny jest w zakładce kontakt oraz serwis, po wybraniu opcji wypełnij formularz. Formularz należy zatwierdzić akceptując Regulamin, Politykę Prywatności oraz klikając przycisk wyślij.
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 6. Usługa elektroniczna „Formularz rejestracji” oraz „Konto”:
  1. usługa dostępna podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w zakładce „Moje konto”;
  2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu wymaganych danych, w zależności od typu klienta, na karcie rejestracji konta oraz ustawieniu loginu oraz hasła;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków;
  4. warunkiem założenia Konta Klienta jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności oraz podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji;
  5. usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta w panelu administracyjnym Konta lub przesłania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy żądania usunięcia Konta;
  6. Konto jest niezbywalne.
 7. Usługa elektroniczna „Formularz zamówienia”:
  1. korzystanie z Usługi jest możliwe po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w Sklepie, wskazaniu wymaganych danych kupującego, opcjonalnie danych do dostawy oraz faktury, jeśli są one inne niż dane klienta. Kupujący może dokonać zakupu na firmę lub osobę prywatną. Po wprowadzeniu danych oraz wybraniu formy płatności i dostawy, należy zatwierdzić zamówienie klikając “zamawiam i płacę”.
  2. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oraz konieczność zapłaty ceny albo w chwili odstąpienia od wypełniania Formularza.
 8. Usługa elektroniczna „Formularz zgłoszeniowy”:
  1. W sklepie mmgastro.pl istnieje kilka rodzajów formularzy zgłoszeniowych, które dotyczą różnych tematów:
   1. formularz reklamacji - dostępny w zakładce “Chcę zareklamować produkt”. Dotyczy reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym lub w innych kanałach sprzedaży. Aby skorzystać z formularza należy uzupełnić wymagane dane, oznaczone gwiazdką, w zależności wybranego typu klienta oraz napisać wiadomość. Następnie należy zatwierdzić wysyłkę formularza przyciskiem Wyślij. W niektórych przypadkach brak załącznika może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.
   2. formularz zwrotu - dostępny w zakładce “Chcę zwrócić produkt”. Formularz dotyczy zwrotu towarów zakupionych poza sklepem internetowym. Aby skorzystać z formularza należy uzupełnić wymagane dane oznaczone gwiazdką w zależności wybranego typu klienta oraz napisać wiadomość. Następnie należy zatwierdzić wysyłkę formularza przyciskiem Wyślij.
   3. Formularz serwisowy - dostępny w zakładce serwis po wybraniu opcji Zamów serwis. Formularz rozbity jest na trzy podstawowe opcje dotyczące kolejno: serwisu gwarancyjnego, serwisu pogwarancyjnego oraz części zamiennych. Aby skorzystać z formularza należy uzupełnić wymagane dane, oznaczone gwiazdką, w zależności wybranego typu klienta oraz napisać wiadomość. Następnie należy zatwierdzić wysyłkę formularza przyciskiem Wyślij.
  2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wybraniu formularza „Reklamacje” oraz kliknięciu przycisku „Formularze serwisowe”, wyborze odpowiednio opcji: zakup części zamiennych/serwis gwarancyjny/serwis pogwarancyjny oraz wypełnieniu obowiązkowych pól formularza, zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów o zapoznaniu się z informacyjną na temat usterek niepodlegających gwarancji oraz zapoznaniu się z regulaminem i klauzulą informacyjną a następnie kliknięciu przycisku „Wyślij”;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania;
 9.  Usługa elektroniczna „Lista zakupów/Ulubione”:
  1. Usługa dostępna jest zarówno dla użytkowników zalogowanych jaki klientów nieposiadających konta w Sklepie internetowym.
  2. Aby skorzystać z Usługi należy wybrać produkt z listy, a następnie na karcie produktu wybrać opcję „Do ulubionych”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać domyślną listę zakupową lub utworzyć nową listę zakupową.    
  3. Dla klientów, którzy nie posiadają konta w Sklepie mmgastro.pl usługa jest ograniczona czasowo do 14 dni od daty dodania produktu do listy. Dla klientów posiadających konto w Sklepie usługa nie jest ograniczona czasowo.
 10. Usługa elektroniczna „Newsletter”:
  1. usługa dostępna jest w Formularzu „Newsletter” oraz w Formularzu rejestracyjnym;
  2. korzystanie z Usługi jest możliwe w przypadku:
   1. Formularza „Newsletter” – po wskazaniu imienia i prawidłowego adresu e-mail oraz zaznaczeniu checkboxa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu przyciski „Zapisz się”;
   2. Formularza rejestracyjnego - po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i zaznaczeniu checkboxa z zapisem na Newsletter; 
  3. każdorazowo zapisanie do „Newslettera” wymaga potwierdzenia tego faktu przez Klienta, o czym informujemy w osobnej wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny/potwierdzający;
  4. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili kliknięcia przycisku zatwierdzającego zamówienie Newslettera i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z subskrypcji;
  5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez kliknięcie linku z rezygnacją znajdującego się w każdej wiadomości newsletterowej, a także dla zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu się na “Moje konto”;
  6. Newsletter przesyłany jest wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji Newslettera.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałanie Konta czy formularzy):
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem;
  2. reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub inne dotyczące działania Sklepu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres: ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice, Polska lub na adres elektroniczny: sklep@mmgastro.pl
  3. w zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;
  4. Sprzedawca zajmie stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 12. Klient korzystający z usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konta) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, przy czym realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 14. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

 
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub drogą telefoniczną.
 3. Zamówienia składane drogą elektroniczną:
  1.  Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym oraz jego wstępną weryfikację (w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail,  w przypadku klientów będących przedsiębiorcami: dane podmiotu, adres podmiotu,  nr telefonu kontaktowego, NIP).
  2. Informacja o złożonym zamówieniu jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na adres mailowy klienta podany w formularzu zamówienia.
  3.  Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a klientem następuje w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  4.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres mailowy klienta.
  5.  Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres elektroniczny.
 4. Zamówienia składane drogą telefoniczną:
  1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pomocą numeru telefonu zamieszczonego na stronie Sprzedawcy i podanie niezbędnych danych kontaktowych i identyfikacyjnych.
  2. Informacja o złożonym zamówieniu i warunkach zamówienia jest niezwłocznie przesyłana na adres mailowy klienta.
  3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia złożonego zamówienia drogą mailową. W chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje zawarcie umowy.
  4. Zamówienia niepotwierdzone przez klienta nie będą realizowane. 
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, jego pełną akceptacją oraz z akceptacją zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego zamówienia, w szczególności jego wysokości i terminu zapłaty.
 6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Produktów jest faktura VAT lub rachunek.
 7. Czas realizacji oznacza liczbę dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) niezbędną do wysłania zamówionego towaru do Kupującego i liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji nie obejmuje czasu dostarczenia zamówienia do Kupującego.
 8. Czas realizacji  wynosi standardowo od 1 do 21 dni roboczych. Czas realizacji może być dłuższy od standardowego, w przypadku gdy zależy on od dostępności towarów w magazynach producentów.
 9. Czas realizacji nie ma charakteru wiążącego dla Sprzedawcy i wskazuje jedynie szacunkowy czas oczekiwania przez Zamawiającego na zrealizowanie zamówienia. Postanowienie to nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży przedsiębiorcy indywidualnemu.
 10. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie na karcie produktu.
 11. Zamawiający jest niezwłocznie informowany o braku zamówionego produktu w magazynach producentów. W powyższej sytuacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy albo prawo do odstąpienia od całej umowy albo Zamawiający może zaakceptować drogą mailową wydłużony czas oczekiwania na dostarczenie produktu.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli realizacja Zamówienia na warunkach w nim określonych okazałaby się niemożliwa, bądź znacznie utrudniona. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne roszczenia. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży przedsiębiorcy indywidualnemu.

 
V. CENA PRODUKTÓW
 

 1. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca. Zmiana ceny produktu po złożeniu zamówienia nie ma wpływu na wysokość kwoty zamówienia.
 2. Ceny produktów w Sklepie wyrażone w złotówkach (PLN) są cenami brutto. Dla ułatwienia podawane są również ceny netto z wyłączeniem podatku VAT.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 4. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką zamówionych Towarów. Koszt wysyłki zostanie doliczony do wartości Zamówienia w zależności od wybranego sposobu wysyłki lub odbioru Towaru.
 6. Ceny podane w Sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. 
 7. Cena usługi montażu uzależniona jest typu towaru, który ma zostać zamontowany. W przypadku, gdy na karcie towaru usługa montażu nie została wyszczególniona, możliwe jest indywidualne ustalenie ceny montażu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą lub Działem Serwisu.
 8. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen produktów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również negocjowanie kosztów transportu.
 9. W przypadku produktów o wybieralnych opcjach typu: rozmiar, długość, szerokość, pojemność itp. pierwsza podana cena widoczna na liście produktów zawsze jest ceną najmniejszego produktu, następne są wyliczane po wybraniu właściwej opcji.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, z zastrzeżeniem pkt 1.
 11. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm indywidualnego dostosowania cen wybranych produktów, oferowanych na zewnętrznych porównywarkach cenowych (Ceneo, Google Merchant Center, Nokaut oraz Okazje.info), na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przez 24 godziny od momentu pierwszego wejścia na stronę internetową sklepu poprzez kliknięcie bezpośredniego linku do produktu na zewnętrznej porównywarce cenowej.

 
 
VI. PŁATNOŚCI
  

 1. Sposób płatności jest wybierany przez Zamawiającego. Sprzedawca informuje, iż dopuszczalne są następujące metody płatności, płatność:
  1. przelewem - przedpłata na konto;
  2. przelewem odroczonym;
  3. pobraniem przez kuriera;
  4. płatnością on-line za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności;
  5. płatnością kartą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 2. Zamawiający zobowiązany jest uiścić przedpłatę tytułem pokrycia kosztów przesyłki za pobraniem.
 3. Zamawiający zobowiązany jest uiścić przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 4. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej), Zamawiający zobowiązany jest uiścić przedpłatę w wysokości co najmniej 30% wartości zamówienia i uregulowania pozostałej należności przy odbiorze. W takich przypadkach punkt 3 nie ma zastosowania.
 5. W przypadku gdy Kupującym jest instytucja budżetowa (np. szkoły i przedszkola publiczne, domy pomocy społecznej itp.) albo w indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą przypadkach, Sprzedawca dopuszcza możliwość zapłaty ceny wynikającej z zamówienia po odbiorze produktu. W takiej sytuacji, termin zapłaty za zamówiony i otrzymany produktu wynosi 14 dni, licząc od dnia odbioru. Sprzedawca zastrzega sobie własność produktu do momentu uiszczenia przez klienta ceny.
   


VII. DOSTAWA TOWARU

 

 1. Koszt wysyłki Towarów uzależniony jest od sposobu dostawy wskazanego przez Klienta. Koszty dostawy każdorazowo są wskazywane w procesie składania Zamówienia.
 2. W celu skrócenia czasu oczekiwania na dostawę, produkty są wysyłane bezpośrednio z magazynów producentów lub dostawców lub bezpośrednio z magazynów Sprzedawcy.
 3. Wysyłka produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia lub na adres podany przez Zamawiającego podczas składania  zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody na druku firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Uszkodzenia towaru niedające się z zewnątrz zauważyć, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy oraz firmie kurierskiej w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, a ponadto Zamawiający zobowiązany jest do zażądania od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki.
 5. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia i zgłoszenia wad powoduje utratę roszczeń z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody związane z przewozem towarów. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru niedające się z zewnątrz zauważyć, o których mowa w pkt 4, w razie nieuwzględnienia przez firmę kurierską złożonej reklamacji. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów do miejsca odbioru wskazanego przez klienta w formularzu zamówień lub na adres podany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia drogą telefoniczną. Sprzedawca nie odpowiada za wniesienia produktu do budynku ani jego montaż.
 7. Zamawiający zwolniony jest z obowiązku pokrycia kosztów transportu w przypadku zamówień powyżej 999 PLN brutto.
 8. W przypadku zamówień o wartości poniżej 999 PLN brutto Klient ponosi koszt transportu, który może być uzależniony od wybranej formy wysyłki towaru. Koszt wysyłki każdorazowo podany jest w koszyku, w zakładce “Dostawa i płatności”.
 9. Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego zamówionego przez siebie sprzętu, co zaznacza w formularzu zamówieniowym. W takim przypadku zwolniony jest z ponoszenia kosztów transportu. Termin realizacji tego typu zamówienia wynosi od 3 do 21 dni. Punkt: IV. 11 oraz punkty IV. 12-13 stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku odbioru osobistego, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 7 dni, od wysłania mailowego powiadomienia o przygotowaniu paczki do odbioru. W razie braku odbioru produktu w terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 
VIII. GWARANCJE, REKLAMACJE, ZWROTY
 

 1. Produkty są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty oraz są objęte gwarancją od 12 do 36 miesięcy. Dokładny okres gwarancji podany jest każdorazowo w karcie produktu. W przypadku  produktów używanych lub ekspozycyjnych, okres gwarancji jest  krótszy i wyraźnie zaznaczony w opisie produktu. Informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich znajdują się także na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.
 2. Towary posiadające nieistotne wady oznaczone są jako „towar outletowy” przy nazwie towaru a  Kupujący informowany jest o rodzaju wad takich Towarów w opisie Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu, o których przed sprzedażą poinformowany został Kupujący w opisie towaru.
 3. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem lub z fakturą. Instrukcje obsługi są także dostępne w karcie produktu w sklepie internetowym mmgastro.pl. W szczególnych przypadkach karty gwarancyjne mogą być wysyłane na adres nabywcy towaru. W tym przypadku koszty przesyłki wymaganej dokumentacji ponosi sprzedawca.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu, klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni licząc od daty wykrycia wady pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej lub pisemnej, na następujący adres: ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice, Polska; adres elektroniczny: sklep@mmgastro.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Składający reklamację może skorzystać także z formularzy zgłoszeniowych udostępnionych  na stronie: https://mmgastro.pl
 7. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT oraz oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem. W przypadku, gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej, dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest tylko faktura VAT. W przypadku sprzedaży konsumenckiej dokumentem uprawniającym do skorzystania z rękojmi z tytułu sprzedaży, jest jakikolwiek dowód zakupu określonego towaru przez Zamawiającego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie produktu oraz za jego niezgodne z instrukcją używanie, z zastrzeżeniem art. 5561 §3 kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. 
 10. Uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi uregulowane zostały w części IX Regulaminu.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 12. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta wynikające z rękojmi.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści i zyski wskutek wystąpienia wady lub usterki sprzedanego urządzenia w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów.

 
IX. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
 

 1. Postanowienia niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentami oraz do sprzedaży Przedsiębiorcom Indywidualnym we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca oświadcza, że w pełni realizuje swoje obowiązki wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nawet jeżeli nie zostały wprost wyrażone w treści Regulaminu.
 3. W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej części Regulaminu, a treścią pozostałych części, znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej części Regulaminu.
 4. Cena produktów, odbiór produktów.
  1.  Konsumentów obowiązują ceny brutto produktów. Ceny netto mają jedynie charakter informacyjny. W pozostałym zakresie konsumenta obowiązują postanowienia części V Regulaminu.
 5. Do sprzedaży konsumenckiej znajdują zastosowanie postanowienia części VI i VII Regulaminu zatytułowanych: PŁATNOŚCI oraz DOSTAWA PRODUKTU.
 6. Realizacja zamówień.
  1. Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą ma miejsce w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówień.
  2. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie, Sprzedawca niezwłocznie informuje konsumenta drogą mailową o treści złożonego zamówienia, o cenie z niego wynikającej oraz sposobie płatności. Do zawarcia umowy pomiędzy konsumentem, a Sprzedawcą dochodzi w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez konsumenta drogą mailową.
  3. W pozostałym zakresie do sprzedaży konsumenckiej mają zastosowania postanowienia części IV Regulaminu.
 7. Rękojmia, reklamacja, gwarancja
  1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, konsument może skorzystać z gwarancji na zasadach określonych w części VIII Regulaminu.
  2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy podany w punkcie I Regulaminu
  3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla konsumenta i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
  5. Sprzedawca ma obowiązek odebrania od Konsumenta towaru objętego reklamacją na własny koszt.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy podany w części I Regulaminu lub adres elektroniczny, przed jego upływem.
  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Zamawiający może pobrać ze z sekcji załączników do niniejszego regulaminu (część XI Regulaminu).
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Wystawienie faktury korygującej/rachunku i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu. Nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru.
  7. W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, umowę uznaje się za niezawartą.
 9. Postanowienia dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Indywidualnego. 
 10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i platforma ODR.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedawcę poprzez formularze zamówień lub podane podczas składania zamówienia drogą telefoniczną są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane kontaktowe administratora danych są podane w części I.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Zamawiającego w celach marketingowych są przetwarzane w oparciu o  zgodę Zamawiającego, udzieloną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.mmgastro.pl.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych adekwatnych do celu ich przetwarzania oraz do ich przechowywania przez okres nie dłuższy niż to jest niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do:
  1. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
  2. opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych;
  3. zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą w sklepie.
 7. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego produktu, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Zamawiającym prześle na podany przez niego w formularzu adres mailowy zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkiem Zamawiającego, a jedynie jego uprawnieniem.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności:
  1. dostosowania Regulaminu sklepu do obowiązujących lub mających wejść w życie przepisów prawnych,
  2. odzwierciedlania zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności przez M&M Gastro Group sp. z o.o. oraz zmian rynkowych,
  3. zmiany zakresu lub świadczenia usług lub ich wycofanie przez Sprzedawcę, w tym także funkcjonalności strony internetowej www.mmgastro.pl z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Klienta.
 10. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.mmgastro.pl dla wszystkich korzystających ze sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji jego tekstu zawierającego zmianę na stronie internetowej sklepu. Zmiana regulaminu w trakcie trwania umowy nie ma wpływu na zamówienia będące w trakcie realizacji.
 11. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedawcy. Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 
Poprzednia wersja regulaminu (do zamówień złożonych do 11.03.2024).
 


 
 XI. FORMULARZE
 

 1.   Oświadczenie o usunięciu konta.
 2.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dotyczy Konsumentów).
   
pixel