Sprzedaż konsumencka

⤴ ukryj

  • profichef
  • modermo
  • bartscher
  • hendi
  • dora
  • santos
  • sola
  • pintinox
  • potis

VII. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA

 

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Postanowienia niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentami oraz do sprzedaży Przedsiębiorcom Indywidualnym we wskazanym zakresie.
1.2. Sprzedawca oświadcza, że w pełni realizuje swoje obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nawet jeżeli nie zostały wprost wyrażone w treści Regulaminu.
1.3. W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej części Regulaminu, a treścią pozostałych części, znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej części Regulaminu.
 
2. Cena produktów, odbiór produktów.
2.1. Konsumentów obowiązują ceny brutto produktów. Ceny netto mają jedynie charakter informacyjny. W pozostałym zakresie konsumenta obowiązują postanowienia części II Regulaminu.
Do sprzedaży konsumenckiej znajdują zastosowanie postanowienia części IV i V Regulaminu zatytułowanych: PŁATNOŚĆ oraz DOSTAWA PRODUKTU.
 
3. Realizacja zamówień.
3.1. Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą ma miejsce w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówień.
3.2. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie, Sprzedawca niezwłocznie informuje konsumenta drogą mailową o treści złożonego zamówienia, o cenie z niego wynikającej oraz sposobie płatności. Do zawarcia umowy pomiędzy konsumentem, a Sprzedawcą dochodzi w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez konsumenta drogą mailową.
3.3. W pozostałym zakresie do sprzedaży konsumenckiej mają zastosowania postanowienia części III Regulaminu.
 
4. Rękojmia, reklamacja, gwarancja
4.1. W razie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych produktu konsument ma prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto, konsument może skorzystać z gwarancji na zasadach określonych w części VI Regulaminu.
4.2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy podany w punkcie I Regulaminu. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla konsumenta i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
4.4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy.
5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, jednakże konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy podany w części I pkt 4 Regulaminu lub adres elektroniczny, przed jego upływem.
5.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Zamawiający może pobrać ze swojego konta po uprzednim zalogowaniu się do sklepu.
5.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
5.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.6. Wystawienie faktury korygującej/rachunku i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu.
5.7. W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, umowę uznaje się za niezawartą.
5.8. Postanowienia dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy (pkt 5.1 – 5.7) stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 
6. Platforma ODR.
6.1. Sprzedawca informuję, iż celem rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami uruchomiono platformę ODR, znajdującą się pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
Google+
0
Top

PROMOCJE
Sales Manago chat
-
SM chat ikona