Regulamin sklepu M&M Gastro - Sprzedaż konsumencka

⤴ ukryj

  • profichef
  • modermo
  • bartscher
  • hendi
  • dora
  • santos
  • roller-grill
  • fimar
  • waring-commercial
  • potis

IX. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA

 

1. Postanowienia niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentami oraz do sprzedaży Przedsiębiorcom Indywidualnym we wskazanym zakresie.
2. Sprzedawca oświadcza, że w pełni realizuje swoje obowiązki wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nawet jeżeli nie zostały wprost wyrażone w treści Regulaminu.
3. W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej części Regulaminu, a treścią pozostałych części, znajdują zastosowanie postanowienia niniejszej części Regulaminu.
4. Cena produktów, odbiór produktów.
   4.1. Konsumentów obowiązują ceny brutto produktów. Ceny netto mają jedynie charakter informacyjny. W pozostałym zakresie konsumenta obowiązują postanowienia części V Regulaminu.
5. Do sprzedaży konsumenckiej znajdują zastosowanie postanowienia części VI i VII Regulaminu zatytułowanych: PŁATNOŚCI oraz DOSTAWA PRODUKTU.
6. Realizacja zamówień.
   6.1. Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą ma miejsce w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówień.
   6.2. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie, Sprzedawca niezwłocznie informuje konsumenta drogą mailową o treści złożonego zamówienia, o cenie z niego wynikającej oraz sposobie płatności. Do zawarcia umowy pomiędzy konsumentem, a Sprzedawcą dochodzi w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez konsumenta drogą mailową.
   6.3. W pozostałym zakresie do sprzedaży konsumenckiej mają zastosowania postanowienia części IV Regulaminu.
7. Rękojmia, reklamacja, gwarancja
   7.1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawienia określone w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, konsument może skorzystać z gwarancji na zasadach określonych w części VIII Regulaminu.
   7.2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy podany w punkcie I Regulaminu
   7.3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
   7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia dla konsumenta i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
   7.5. Sprzedawca ma obowiązek odebrania od Konsumenta towaru objętego reklamacją na własny koszt.
8. Prawo do odstąpienia od umowy.
   8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy podany w części I Regulaminu lub adres elektroniczny, przed jego upływem.
   8.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Zamawiający może pobrać ze swojego konta po uprzednim zalogowaniu się do sklepu oraz ze strony internetowej: https://mmgastro.pl/zwroty.
   8.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   8.4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
   8.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   8.6. Wystawienie faktury korygującej/rachunku i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu.
   8.7. W razie skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, umowę uznaje się za niezawartą.
9. Postanowienia dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i platforma ODR.
   10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   10.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
    b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
   c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   10.3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona