Regulamin sklepu M&M Gastro - Usługi elektroniczne

⤴ ukryj

  • profichef
  • modermo
  • bartscher
  • hendi
  • dora
  • santos
  • sola
  • pintinox
  • potis

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
   a) Formularz kontaktowy;
   b) Formularz rejestracyjny;
   c) Formularz zamówienia;
   d) Formularz zgłoszeniowy;
   e) Formularz zapytania ofertowego;
   f) Konto;
   g) Newsletter,
2. Korzystanie z Usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy jest nieodpłatne.
   a) w celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Sklepu internetowego system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
   - urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;
   - Klient ma dostęp do poczty elektronicznej;
   - przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;
   - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript.
3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Usługa elektroniczna „Formularz kontaktowy”:
   a) usługa dostępna jest w zakładce „Kontakt”;
   b) korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu:
     i. w przypadku konsumenta: nazwy oraz numeru ulicy, kodu pocztowego, miasta i województwa będącego adresem do korespondencji, imienia i nazwiska Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uzupełnieniu tematu wiadomości oraz treści wiadomości, zaznaczeniu checkboxa z informacją o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz checkboxa o zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;
     ii. w przypadku przedsiębiorcy: nazwy firmy, NIP, nazwy oraz numeru ulicy, kodu pocztowego, miasta i województwa będącego adresem siedziby, imienia i nazwiska osoby wypełniającej formularz, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, tematu wiadomości oraz treści wiadomości, zaznaczeniu checkboxa z informacją o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz checkboxa o zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;
   c) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę.
6. Usługa elektroniczna „Formularz rejestracji” oraz „Konto”:
   a) usługa dostępna podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w zakładce „Moje konto”;
   b) korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu poczty elektronicznej oraz hasła składającego się z odpowiedniej liczby znaków;
   c) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków;
   d) warunkiem założenia Konta Klienta jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności oraz podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji;
   e) usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta w panelu administracyjnym Konta lub przesłania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy żądania usunięcia Konta;
   f) Konto jest niezbywalne.
7. Usługa elektroniczna „Formularz zamówienia”:
   a) korzystanie z Usługi jest możliwe po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w Sklepie, wskazaniu następujących danych: imienia i nazwiska, nazwy firmy i numeru NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT), adresu zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto), numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wskazaniu sposobu dostawy/odbioru Towaru i metody płatności oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego złożenia Zamówienia i konieczność zapłaty ceny;
   b) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oraz konieczność zapłaty ceny albo w chwili odstąpienia od wypełniania Formularza.
8. Usługa elektroniczna „Formularz zgłoszeniowy”:
   a) korzystanie z Usługi jest możliwe po wybraniu formularza „Reklamacje” oraz kliknięciu przycisku „Formularze serwisowe”, wyborze odpowiednio opcji: zakup części zamiennych/serwis gwarancyjny/serwis pogwarancyjny oraz wypełnieniu obowiązkowych pól formularza, zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów o zapoznaniu się z informacyjną na temat usterek niepodlegających gwarancji oraz zapoznaniu się z regulaminem i klauzulą informacyjną a następnie kliknięciu przycisku „Wyślij”;
   b) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania;
9. Usługa elektroniczna „Formularz zapytania ofertowego”:
   c) skorzystanie z Usługi jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się na Konto i wybraniu określonego produktu a następnie kliknięciu przycisku „Dodaj do oferty”, po którym Użytkownik automatycznie zostaje przeniesiony na podstronę „Moje oferty”, przy czym użytkownik może dodać do formularza dowolną ilość produktów celem uzyskania indywidualnej kalkulacji cenowej;
   d) skorzystanie z Usługi wymaga wskazania pełnych danych adresowych pobieranych z Konta: imienia i nazwiska, nazwy firmy i numeru NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT), adresu zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności gospodarczej/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto), numeru telefonu, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wpisaniu fakultatywnie treści w polu „Uwagi klienta” oraz kliknięciu przycisku „Wyślij zapytanie”;
   e) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od jego uzupełniania lub w momencie udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę.
10. Usługa elektroniczna „Newsletter”:
   a) usługa dostępna jest w Formularzu „Newsletter” oraz w Formularzu rejestracyjnym;
   b) korzystanie z Usługi jest możliwe w przypadku:
      i. Formularza „Newsletter” – po wskazaniu nazwy firmy, NIP (w przypadku firmy), nazwy i numeru ulicy, kodu pocztowego, miasta, województwa, imienia i nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego, prawidłowego adresu e-mail oraz zaznaczeniu checkboxa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu przyciski „Wyślij”;
      ii. Formularza rejestracyjnego - po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i zaznaczeniu checkboxa z zapisem na Newsletter;
   c) umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili kliknięcia przycisku zatwierdzającego zamówienie Newslettera i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z subskrypcji;
   d) Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usługi poprzez kliknięcie linku z rezygnacją znajdującego się w każdej wiadomości newsletterowej,
   e) Newsletter przesyłany jest wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji Newslettera.
11. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałanie Konta czy formularzy):
   a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem;
   b) reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub inne dotyczące działania Sklepu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres: ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice lub na adres elektroniczny: sklep@mmgastro.pl
   c) w zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;
   d) Sprzedawca zajmuje stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
12. Klient korzystający z usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konta) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, przy czym realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie.
13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
14. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona