Regulamin sklepu M&M Gastro - Definicje

⤴ ukryj

  • profichef
  • modermo
  • bartscher
  • hendi
  • dora
  • santos
  • sola
  • pintinox
  • potis

II. DEFINICJE

 

a. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający kontakt Użytkownika z Usługodawcą;
b. Formularz rejestracji – interaktywny formularz pozwalający na założenie Konta Klienta;
c. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie sklepu, pozwalający utworzyć konto i złożyć zamówienie,
d. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie sklepu, umożliwiający zgłoszenie zakupu części zamiennych, serwisu gwarancyjnego lub serwisu pogwarancyjnego;
e. Formularz zapytania ofertowego – interaktywny formularz pozwalający wysłać Użytkownikowi zapytanie do Sprzedawcy o indywidualną kalkulację cenową wybranego towaru;
f. Klient/Zamawiający - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i/lub korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej oferowanej w ramach Sklepu;
g. Kodeks cywilny - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
h. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
i. Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnym hasłem i loginem ustalonym przez klienta, zawierająca dane o kliencie oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;
j. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych i bezpłatnych informacji o nowościach i promocjach oferowanych za pośrednictwem Sklepu;
k. Produkt/towar - rzeczy ruchome oferowane za pośrednictwem Sklepu;
l. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
m. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod domeną www.mmgastro.pl;
n. Siedziba - siedziba spółki M&M Gastro Group sp. z o.o., znajdująca się w Katowicach przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice;
o. Sprzedawca – M&M Gastro Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dawniej M&M Gastro s.c. Michał Budarczyk, Marcin Budarczyk) przy ul. Owsianej 58a, 40-780 Katowice, REGON 277630232, NIP 9542387023;
p. Sprzedaż konsumencka - umowa sprzedaży, której jedną ze stron jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta; szczegółowe postanowienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawiera część IX Regulaminu;
q. Sprzedaż przedsiębiorcy indywidualnemu – sprzedaż osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
r. Sklep - sklep internetowy działający pod domeną www.mmgastro.pl stanowiący własność Sprzedawcy;
s. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem są produkty;
t. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
u. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (usługobiorcy), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
v. Użytkownik - internauta, który wchodzi na stronę internetową sklepu celem zapoznania się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.
w. Usługa - świadczenia wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz klientów;
x. Zamawiający - klient, którym złożył zamówienie na produkt zgodnie z postanowieniami części III Regulaminu;
y. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez klienta wyrażające jego wolę zawarcia umowy, w którym klient precyzuje ilość i rodzaj zamawianych produktów; 
Google+
0
Top

Sales Manago chat
-
SM chat ikona